Staff Details

Teacher's Name Designation Professional Qualification
Sreelatha Nandakumar Nair Principal B.Ed.
Kailas Namdeo Sonune TGT - English B.Ed.
Gunderao Mallinath Trigule TGT - Hindi B.Ed.
Sopan Jagannath Darwade TGT - Marathi B.Ed.
Manesh Babusing Rajput TGT - Mathematics B.Ed.
Dyaneshwar Ramkisan Beedkar TGT - Computer M.Sc.
Shashikant Gorakshnath Badakh TGT - SST B.Ed.
Eknath Ratan Patre TGT - Hindi B.Ed.
Yogita Ravinath Jangle TGT - Science B.Ed.
Mandakini Dnyanshwar Nale TGT - Science B.Ed.
Kiran Dashrath Magre TGT - Art Dip A.Ed.
Ashok Baburao Babre TGT - SST B.Ed.
Arun Baburao Manere TGT - English B.Ed.
Ganesh Subhash Patil TGT - Mathematics B.Ed.
Annasaheb Vasantrao Adhav Music Teacher B.Ed.
Harishchandra Rangnath Rahane PTI
Nandan Tulsiram Wankhede PRT BFA
Jyoti Bhavlal Dale PRT D.Ed.
Snehal Vivek Kayastha PRT M.Sc.
Jayashree Madhukar Josalkar PRT D.Ed.
Ganesh Popat Daokate PRT D.Ed.
Ashwini Laxman Jadhav PRT D.Ed.
Pradip Parshuram Dhole PET M.PEd.
Ramdas Kisan Hiwale Librarian M. Lib
Nanasaheb Gulabrao Nalawade Counsellor B.A.
Nitin Gokul Kale Accountant Officer B.Com
Sominath Bhimrao Salunke Sr. Clerk GDCA
Deepak Prakash Shejwal Jr. Clerk B.A.
Ganesh Kachru Shejwal Peon B.A.